Vodka

 

Vodka (från ryska водка,  av вода, vatten) är ursprungligen ett ryskt, okryddat brännvin av olika alkoholstyrka. På åtskilliga språk används ordet som beteckning på okryddat brännvin.

Det är en vanligtvis färglös, destillerad spritdryck med ursprung i Ryssland och Polen Den framställs av säd råg, vete, korn, hirs, majs eller rotfrukter/grönsaker till exempel potatis, betor, äpplen, lök, morötter, pumpor och melass). Drycken används mest som snaps och i drikar.

Bortsett från olika typer av smaksättningar består vodka av vatten och alkohol. Vodkan destilleras till högre alkoholhalt för att sedan blandas ut med vatten. Alkoholhalten i vodka varierar från 35 till 50 volymprocent. Den klassiska ryska vodkan är alltid 40 procent.

Vodka måste destilleras till minst 95 procent och sedan enligt EU-reglerna blandas ut till lägst 37,5 procent. Om dessa regler inte följs får spriten inte kallas vodka.

Vodka dricks traditionellt ren som snaps. Dess internationella popularitet beror däremot främst på att den är användbar i drinkar, till exempel i Cosmopolitan, Bloody Mary, Screwdriver, Vodka Tonic och Vodka Martini.

Gin

 

Det har tagit flera hundra år för gin att utveklas till den den drink den är idag.

Från början användes den till medicinskt bruk.

Francicus Sylvius, en holländsk proferssor under 1600-talet, mixade ihop en hälsobringande dryck genom att blanda enbär i brännvin.

När England var i krig med Holland 1652 till 1657,upptäckte engelska soldater"hollänskt mod"

och tog det med sig nä de återvände hem. Gin blev snabbt extremt populärt.Denna enbärsdryck har idag erövrat världen, och är en av de mest populära cocktailbaserna.

Just Gin är en London Dry variant producerad i Sverige där vi har obegränsad tillgång av kallt och färskt vatten.

Vi kryddar ginet enligt vårt recept främst med enbär,koriander och angelicarot och resten en väl bevarad hemlighet.

Ordet Gin kommer från Franska språkets ord för Genèvrier. I Holland blev det Genever och i England förkortat till Gin.

Just Gin Nr 30516

Destillering

 

Ordet destillera kommer från latinets de och stillare vilket betyder "droppa ner". 

Grundprincip

Destillation handlar om avskiljning av ämnen, i dryckesindustrin är det etanol, eller det vi i vardagligt tal kallar för alkohol, som skall separeras ut från övriga ämnen. En förutsättning är att det finns en mäsk som innehåller alkohol – annars går det inte att öka alkoholhalten.

Vid destillation av alkohol utgår man från att etanol kokar vid 78,3°C medan vatten kokar vid 100°C. När etanolen kokar samlas ångan upp, kyls ner och kondenseras till en vätska med högre alkoholhalt. Kvar i kokkärlet finns vatten och andra beståndsdelar. De två grundläggande metoderna för destillation är i så kallad enkelpanna och genom så kallad kolonndestillering.

Enkelpanna

Detta är den ursprungliga destillationsapparaten. Enkelpanna heter på engelska pot still och på franska alambic. Det sistnämnda är ett ord som – liksom ordet alkohol – härstammar från arabiskan.

Principen för enkelpanna är just enkel. Den alkoholhaltiga vätskan (vinet, "ölet") värms upp i destilleringspannan. Allt eftersom temperaturen stiger förångas olika ämnen.

De ämnen som har en kokpunkt lägre än etanol, till exempel. metanol, kallas försprit. När etanolen kokar stiger ångorna upp i den så kallade svanhalsen. I svanhalsen börjar ångan kondenseras till vätska, och där större delen av ångorna leds ner i kondensatorn.

Dropp ner i kärlet

Härifrån droppar etanolen ner i uppsamlingskärlet. När all etanol kokat bort kommer de ämnen som har en ännu högre kokpunkt att förångas. Denna del kallas för eftersprit och innehåller bland annat finkel.

Hjärtat avgörande

Den del av destillatet som behålls kallas för hjärtat och består till största delen av etanol. Att bestämma var gränsen ska gå mellan försprit/hjärta och hjärta/eftersprit är ett av de viktigaste avgörandena för karaktären på spriten.

Enkelpanna kan bara användas satsvis, det vill säga när en omgång destillerats måste pannan tömmas och rengöras innan nästa omgång tappas i.

Denna långsamma och dyrbara metod ger doft- och smakrika spritsorter med mycket karaktär av råvaran, som exempelvis maltwhisky och cognac.

Destilleras två gånger

Sprit som framställs genom destillation i enkelpanna, destilleras två gånger. Inför första destillationsomgången brukar mäsken hålla en alkoholhalt på omkring 7-10 %. Efter första destilleringsomgången håller destillatet omkring 25-30 %, och efter andra destillationsomgången har alkoholhalten kommit upp till omkring 70 %.

Enkelpannans verkningsgrad är låg, så för att destillatet skall bli drickbart måste det destilleras minst två gånger. Men ännu vid 70 % alkoholhalt, finns fortfarande 30 % som inte är etanol. Det finns alltid orenheter i form av metanol och finkeloljor. Tillsammans bidrar de till helheten och den större smakrikedom som ett destillat framställt i enkelpanna uppvisar.

Destillationsrevolution!

När den industriella revolutionen gjorde sitt inträde på marknaden berördes mängder av varor, och produktionssätt blev satta under lupp – även destillationsmetoden.

Effektiviteten vid spritdestillation behövde ökas och mängder av olika varianter på destillationspannor började se dagens ljus. Till slut var det två herrar, Robert Stein och Aeneas Coffey, som oberoende av varandra skissade på en apparat som till slut skulle patenteras år 1831 av irländaren Aeneas Coffey. Ironiskt nog tillhörde han destillatörernas värsta fiender – skatteuppbördsmännen, och arbetade vid skattekontoret i Dublin.

Det revolutionerande med Coffeys panna var att den arbetade kontinuerligt, den kunde producera sprit utan tidsödande rengöring och nypåfyllning. För att få en uppfattning om effektivitetsskillnaden mot en vanlig enkelpanna kan nämnas att en dagsproduktion i en enkelpanna i bästa fall kunde resultera i 9000 liter destillerad mäsk, medan Coffeys panna kunde destillera 9000 liter mäsk – i timmen!

Kolonnapparat

Grundprincipen för Coffeys panna är en apparat bestående av två kolonner. I kolonn ett, analysatorn, droppar en förvärmd alkoholhaltig vätska ner genom perforerade plattor och värms av uppåtstigande vattenånga.

Alkoholångorna förs vidare till kolonn två, rektifikatorn, medan vattnet med sin högre kokpunkt stannar i den första kolonnen. Alkoholångorna stiger sakta genom den andra kolonnen och kyls av samtidigt som de värmer den kalla vätskan som är på väg in i kolonn ett.

Ämnen med högre kokpunkt än etanol avlägsnas successivt tills etanolen kondenseras nästan högst upp och leds ut ur apparaten. De lättflyktigare ångorna fortsätter uppåt.
Metoden är billig och apparatens enda nackdel är att man måste destillera till en hög alkoholhalt för att spriten ska bli ren, vilket i sin tur medför att den också blir neutral i smaken.
Denna panna kallas på svenska omväxlande för; Kolonnapparat, kontinuerlig panna, kolumnpanna och förr även Coffeys blåsa.

Kolonndestillation

Coffeys typ av panna existerar knappt idag, den är i bruk på ett fåtal destillerier runtom i världen. Dagens destillation omnämns oftast bara som kolonndestillation, och är allmänt utbredd vid framställning av mer eller mindre neutral sprit, såsom vodka, bassprit till gin och väldigt lätt ljus rom.

Mäsken som destilleras går igenom otaliga steg i stora industriella anläggningar, där syftet är att få fram ett så rent destillat som möjligt, och där ett flertal kolonner kan urskiljas, exempelvis en rektifieringsdel. Men där kan även finnas en så kallad hydroselector, där spriten blandas med stora mängder vatten, och som arbetar utifrån principen att etanol är lösligt i vatten, medan tyngre ämnen blir volatila vid utspädning och kan separeras, varefter vätskan, som efter blandningen med vatten är nere i 15-20 % styrka, leds vidare och omdestilleras ytterligare.

Under tiden görs finjusteringar där metanol, finkel och andra orenheter plockas bort, för rektifiering, och som därefter, om önskvärt, kan ledas in i systemet igen.

Mäsken som leds in i systemet genomgår så många turer i dessa komplexa system att det inte längre är relevant att prata om att spriten destillerats två, tre eller fyra gånger, vid en sammanräkning skulle siffran snarare hamna på någonstans mellan 200-300 gånger.

Vid etanoldestillation, avsedd för konsumtion, stannar alkoholhalten till sist på omkring 96 % som högst.

I spritvärlden finns det oändliga varianter på destillationspannor, såväl enkelpannor som varianter på olika kolonnapparater, och sammankopplingar av allehanda slag, de ovan beskrivna är bara grundprinciperna.

Destilliationshistoria

Destillationskonsten är oerhört gammal. Det finns tecken på så långt tillbaka som till år 3 500 f .Kr, men mer säkra belägg är 800-talet f. Kr. Till en början användes kunskapen främst till att framställa parfymer, eller destillera saltvatten. Metoden utvecklades efterhand och omkring år 1000 började vin destilleras, och under kommande århundraden kom konsten att utvinna förjäsbart socker ur spannmål att behärskas, och vinet ersattes av spannmål som råvara, framförallt i norra Europa.
Det destillerade vinet användes bland annat till att framställa krut och det var av den anledningen man började destillera vin i Sverige på 1400-talet. Snart insåg man dock att spriten också gick att dricka.

 

Källa systembolaget